Son xəbərlər

Qağaməli Seyfullayev: Bu respublika azərbaycanlıların tarixi yaddaşında Azərbaycan dövlətçiliyinin ilk təcrübəsi kimi iz qoymuşdur

Biləsuvar Rayon Suvarma Sistemləri İdarəsinin rəisi Ədalət BabayevMüsəlman şərqində ilk demokratik Cümhuriyyətin Azərbaycan torpağında yaranması, məhz xalqımızın o dövrdə, yəni XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində milli müstəqillik, azadlıq duyğuları uğurunda yaşaması ilə sıx bağlı olmuşdur. Həmin illərdə qabaqcıl şəxsiyyətlər, mütəfəkkirlər, ziyalılar və s. xalqımızda milli azadlıq, milli müstəqillik duyğularını gücləndirmiş, milli dirçəliş, milli oyanış əhval-ruhiyyəsini yaymış və bunların hər biri də, məhz Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin yaranmasına səbəb olmuşdur. Əslində XX əsr tariximiz dörd mərhələyə bölünür. Birinci mərhələni Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması üçün şərait yaradan əsrin əvvəlləri təşkil edir. Bu mərhələdə Azərbaycan mədəniyyətində, maarifində, milli mətbuatında və digər sahələrində olduqca mühüm nailiyyətlər əldə olunur. İkinci mərhələ Çar Rusiyası süquta uğradıqdan sonra, ölkəmizin ilk dəfə dövlət müstəqilliyi əldə etdiyi dövrdür. Bu tarixi mərhələdə Azərbayan Xalq Cümhuriyyəti qısa müddət ərzində həyata keçirdiyi ciddi islahatlar sayəsində dövlətçilik atributları, yəni--öz parlamenti, hökuməti, ordusu və pul vahidi olan müstəqil, suveren bir dövlətə çevrilir. Üçüncü mərhələ 1920-ci ilin aprelindən 1991-ci ilədək olan dövrü əhatə edir. SSRİ-nin yaranması Azərbayan Xalq Cümhuriyyətinin müstəqilliyinə son qoyulması yolunda əsas səbəb olur və həmin vaxtdan uzun illərin keçməsinə baxmayaraq, Cümhuriyyətin fəaliyyətinə, onun tariximizdə oynadığı rola, liderlərinin xalqımızın və dövlətimizin qarşısındakı xidmətlərinə hər zaman yüksək qiymət verilmişdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasında müstəsna xidmtələri olan Məmmədəmin Rəsulzadə, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Həsən bəy Ağayev, Nəsib bəy Usubbəyov və s. kimi görkəmli ictimai xadimlərin xatirəsini, bu gün də qədirbilən xalqımız böyük ehtiramla yad etməkdədir. Çünki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti cəmi 23 aylıq fəaliyyəti dövrundə xalqımızın milli mənlik şüurunu özünə qaytarmış, onun öz müqəddəratını təyin etməyə qadir olduğunu əyani şəkildə nümayiş etdirmişdir. Gərgin və mürəkkəb ictimai-siyasi şəraitdə fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin demokratik dövlət quruculuğu, iqtisadiyyat, mədəniyyət, təhsil, hərbi quruculuq və sair sahələrdə həyata keçirdiyi işlər, xalqımızın tarixində silinməz izlər buraxmışdır. Cümhuriyyət 1920-ci ilin aprelində qırmızı bolşevik istilası səbəbindən süqut etsə də, onun aşılamış olduğu müstəqillik hissləri xalqımızın yaddaşından heç vaxt silinməmişdir.

1991-ci ildə Azərbaycan Respublikası ikinci dəfə dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra, Cümhuriyyətin idealları davam etdirildi və bu tarixi varislik üzərində yeni müstəqil, suveren dövlətimiz yaradıldı. Onu da unutmaq olmaz ki, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurulmasında, onun inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşməsində müstəsna xidmətləri olan bir tarixi sima vardır. Həmin şəxs xalqımızın böyük oğlu, bütün həyatını və fəaliyyətini Azərbaycanın yüksəlməsinə, yüksəlişinə həsr etmiş ümummilli lider Heydər Əliyev idi. Bəli, bu da bir faktdır ki, müstəqillik yolunda kövrək addımlar atan, inanılmaz çətinliklər və təzyiqlərlə üzləşən xalqımızın dövlət quruculuğu proseslərini həyata keçirmək imkanı əldə etməsində, Ulu Öndərin müstəsna rolu olmuşdur. Xalqımız çətin tarixi bir dövrdə dövlətçiliyimizi xilas etmək üçün üzünü Naxçıvana tutdu və Heydər Əliyevi Azərbaycana yenidən rəhbərlik etməyə dəvət etdi. Həmin tarixi gün Azərbaycanın müasir tarixinə şərəfli iz saldı və dövlətimizin qurtuluş yolu Naxçıvandan başlandı. Bizim bu gün dünənki şərəfli tariximizlə fəxr etməyə, öyünməyə haqqımız var. Müstəqilliyimizin ilk illərindən Heydər Əliyev kimi qüdrətli bir şəxsin təkrar hakimiyyətə qayıtması nəticəsində, respublikamızda yaranmış gərginlik aradan qaldırıldı və ictimai sabitlik bərpa olundu. Ümummilli liderin rəhbərliyi altında dövlət quruculuğu prosesi həyata keçirildi. Neft strategiyasının əsas istiqamətləri işlənib hazırlandı və qısa zaman kəsiyində “Əsrin müqaviləsi” kimi əhəmiyyət daşıyan müqavilə imzalandı, qlobal islahatlar həyata keçirilməyə başlanıldı. Bütün bunlar əldə olunan müvəffəqiyyətlərin təməli oldu. Fakt budur ki, biz belə bir nailiyyətlərə Ulu Öndərin müəyyənləşdirdiyi siyasət nəticəsində nail olmuşuq. Azərbaycan xalqı Prezident İlham Əliyevin bugünkü fəaliyyətində, məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi xəttini görür, atdığı hər addımda onun müdrikliyini hiss edir. Ötən illər ərzində baş verən ictimai-siyasi proseslər insanların dünyagörüşünə, vətəndaşların hadisələrə yanaşmasına və siyasi fəallığının artmasına ciddi təsirini göstərmişdir. Bəli, hər kəsə bəllidir ki, böyük öndər, dünya şöhrətli siyasətçi, xalqımızın tarixi xilaskarı Heydər Əliyev, respublikamızda reallaşmış əzəmətli işlərin müəllifi və təşkilatçısı olmuşdur. Bundan sonra da, demokratik cəmiyyət quruculuğu prosesində böyük irəliləyişə nail olmaq üçün əsas vəzifə, məhz Ulu Öndərin müəyyən etdiyi siyasi kurs davam etdirməkdir. Hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev bu kursu uğurla davam etdirir və lazımi uğurların əldə olunmasına da nail oluruq.

Artıq 1990-cı ildən ölkəmizdə Respublika günü – dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi dövlət bayramı günü olaraq qeyd olunmaqdadır. Yəni, hər il may ayının 28-i Azərbaycanda Respublika günü kimi qeyd olunur və 1918-ci ilin həmin günü Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması elan olunmuşdur. Düzdür, şərq aləmində ilk demokratik dövlət olan Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti qısa müddət ərzində mövcud olsa da, məhz onun varlığı dövlətçilik tariximizdə çox böyük tarixi əhəmiyyət daşımışdır. Ona görə də, Azərbaycan xalqını tarixinin ən önəmli günlərindən biri olan 28 May-Respublika günü münasibətilə ürəkdən təbrik edib, hər kəsə cansağlığı, ailə səadəti, milli dövlətçiliyimizə inkişaf, müstəqilliyimizin isə əbədi olmasını arzu edirəm.
Siraqəddin Cabbarov:  Sabirabadın respublıkamızın abad və müasir rayonlardan birinə çevrilməsində dahi rəhbərin əvəzsiz xidmətləri olmuşdur

Cəlilabad Rayon 1№-li Dövlət Notariat Kontoru Lətif Fərəcov - Xalqımız üçün may ayının 10-u əlamətdar gündür. Həmin gün biz azərbaycanlılar üçün artıq simvollaşıb, tarixləşib. Çünki zəmanəmizin ən böyük şəxsiyyəti, Azərbaycanın görkəmli ictimai-siyasi və dövlət xadimi, bütün xalqımızın dahi oğlu və böyük öndəri Heydər Əlirza oğlu Əliyev məhz həmin gün-mayın 10-unda anadan olmuşdur.

Tarix dəfələrlə sübut etmişdir ki, Ulu öndər böyük iradə və qətiyyət sahibi, təkrarsız şəxsiyyət olmaqla ən çətin vəziyyətdən belə çıxmaq üçün düzgün yol tapmağı bacarırdı. Ona görə də həmişə başladığı işi uğurla sona çatdırırdı.

Heydər Əliyevi zirvələrə qaldıran, ümummilli lider məqamına yüksəldən keyfiyyətlərdən birincisi onu xalqına bağlayan qırılmaz tellər idi. O, heç zaman özünün dediyi kimi, nə yüksək dövlət vəzifəsinin imkan verdiyi şəraitdə, nə də Naxçıvanda yaşadığı dövrdə xalqından uzaq düşmədi. Onunla birgə oldu, yaxşı günündə də, yaman günündə də. Azərbaycanlı olmağı ilə həmişə fəxr edən böyük öndərimiz bütün ömrünü xalqının rifahına, ölkəsinin tanınmasına, onun güclü dövlət olmasına sərf etdi, xalqa xidməti hər şeydən uca tutdu. Güclü və yenilməz bir dövlət qurdu.

Dahi Heydər Əliyev şəxsiyyətinin Azərbaycan dövlətçilik tarixində müstəsna yeri var. Azərbaycançılıq məfkurəsinin parlaq daşıyıcısı kimi Heydər Əliyev öz müdrik siyasəti, dönməz əqidəsi və tarixi uzaqgörənliyi sayəsində milli dövlətçilik ideyasının gerçəkləşdirilməsinə, müasir Azərbaycan dövlətinin qurulmasına və xalqımızın müstəqillik arzusuna çatmasına nail olmuşdur. Bu gün Ulu öndərin siyasətinin layiqli və alternativsiz davamçısı Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında respublikamız özünün geostrateji, iqtisadi və mədəni potensialından daha geniş istifadə edərək Şərqlə Qərb arasında etibarlı körpü rolunu oynamağa başlamış və dünyanın ən dinamik inkişaf edən ölkələrindən birinə çevrilmişdir.

Cəlilabadın respublıkamızın abad və müasir rayonlardan birinə çevrilməsində dahi rəhbərin əvəzsiz xidmətləri olmuşdur. Bu bölgənin dirçəlişi və inkişafı Ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Xalqımızın Ümummilli lideri Heydər Əliyev sovetlər dönəmində və müstəqillik illərində dəfələrlə Cəlilabada səfər etmişdir. O hər gəlişində rayonda zəhmət adamları ilə görüşmüş, onun diqqət və qayğısı ilə yüzlərlə sadə əmək adamı müxtəlif orden və medallara layiq görülmüşdür. Dahi şəxsiyyətin təşəbbüsü ilə rayonda Su qurğuları sistemi tikilmiş, ən ucqar kəndlərə belə mavi qaz verilmiş, Kür çayı üzərində nəhəng körpü insa olunmuş, mədəniyyət sarayı, çoxsaylı yaşayış və inzibatı binalar, 40-dan çox yeni məktəb və tibb ocaqları istifadəyə verilmişdir.

Tariximizin unudulmaz səhifələrinə çevrilən həmin illərdə Ulu öndərin tarixi səfərlərini hər bir cəlilabadlı bu gün də xüsusi minnətdarlıq hissi ilə xatırlayır.


31 saylı Dövlət notariat kontoru Ramiz Hümmətov - “Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının yetişdirdiyi ən böyük şəxsiyyətlərdən biridir. Mən fəxrlə deyirəm ki, günü-gündən çiçəklənib qüdrətlənən, dünya birliyində nüfuz sahibi olan, yeri və rolunu möhkəmləndirən müasir Azərbaycan Heydər Əliyevin şah əsəridir. Müstəqilliyimizin 29 ilini arxada qoyan ölkəmizin bu dövr ərzində qazandığı uğurları bir anlıq nəzərdən keçirəndə böyük öndərin Azərbaycan dövləti, xalqı qarşısındakı misilsiz xidmətləri daha aydın görünür, onların əvəzsizliyi təsdiqlənir.

Azərbaycanda dövlət quruculuğunun, iqtisadi dirçəlişin, ictimai və sosial həyatda tərəqqinin, müasirləşmənin 34 illik bir dövrünün xalqımızın qəhrəman oğlu Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olması tarixi həqiqətdir.

Heydər Əliyev 1969-cu ilin iyulundan Azərbaycana rəhbərlik etməyə başlayanda respublika ictimai həyatın bütün sahələrində tənəzzül dövrünü yaşayırdı. Xüsusilə iqtisadiyyatı bürümüş enmə və dərin böhran hər bir sahədə özünün mənfi nəticələrini göstərirdi.

1970-ci il respublikanın sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi həyatında dönüş mərhələsinin başlanğıcı oldu. Sonrakı illərdə isə bütün sahələrdə dinamik inkişaf geniş vüsət aldı. Həmin illərdə təkcə Bakı və Sumayıtda deyil, digər şəhər və qəsəbələrdə də yeni fabriklər, zavodlar istifadəyə verildi. Sənayenin strukturu və yeniləşməsindəki bu mütərəqqi irəliləyiş bölgələrin inkişafına da təsir göstərdi.

Respublika iqtisadiyyatının əsas sahələrindən olan kənd təsərrüfatının inkişafındakı uğurlar xüsusilə diqqətəlayiq idi. Bunun sayəsində kənd zəhmətkeşlərinin gəlirləri ildən-ilə artır, yaşayış səviyyəsi yüksəlir, rayon mərkəzlərinin və kəndlərin siması getdikcə dəyişirdi.

İqtisadi azadlığın xalqın siyasi müstəqilliyini şərtləndirməsi konsepsiyasının incəliklərinə dərindən bələd olan Heydər Əliyev yaxşı bilirdi ki, milli dirçəliş ideyalarını, azərbaycançılıq ideologiyasını yalnız iqtisadiyyatın inkişafındakı uğurlar fonunda həyata keçirmək mümkündür. Həmin dövrdə respublikanın kadr potensialının istedadlı gənclər hesabına yenilənməsi üçün əvvəllər görünməmiş səviyyədə tədbirlər həyata keçirilirdi. Müasirləşməkdə olan Azərbaycanın elmi-texniki və mədəni potensialının yüksəldilməsindən, ən zəruri ixtisaslara tələbatın ödənilməsindən ötrü gənclər SSRİ-nin ən mötəbər ali məktəblərinə göndərilirdi.

Məsələn, o illərdə Sovet İttifaqının 170 ali məktəbinə Azərbaycandan 3500 gənc göndərilmişdi. Həmçinin iqtisadiyyatın sürətli və çoxşaxəli inkişafına uyğun olaraq respublikanın ali və orta ixtisas təhsili şəbəkəsi də genişləndirilirdi. 1980-ci ildə Azərbaycanda ali məktəblərin sayı 12-dən 17-yə, tələbələrin sayı isə 70 mindən 100 minədək çatdırılmışdı.

Bu sahədə Heydər Əliyevin xüsusi diqqət yetirdiyi məsələlərdən biri milli-hərbi kadrların hazırlanması idi. Bu istiqamətdə yaradılan ixtisaslaşdırılmış internat məktəb - indiki Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi lisey bu işin başlanğıcı oldu. Hər il həmin məktəbin yüzlərlə məzunu SSRİ-nin ali hərbi təhsil müəssisələrinə daxil olurdu.

Respublikanın rəhbəri gənclərin Bakıdakı Ümumqoşun Komandirləri Məktəbində, Sovet İttifaqı ali təyyarəçilik məktəblərində təhsil almağa göndərilməsini xüsusi nəzarətə götürmüşdü. Məhz həmin dövrdə ali hərbi təhsil almış gənclər müstəqilliyin ilk illərində Milli Ordumuzun zabit korpusunun əsasını təşkil etmişdi. Heydər Əliyev hər il İttifaqın ali məktəblərinə göndərilən gənclərlə görüşərək dəyərli məsləhətlərini verir və xüsusi vurğulayırdı ki, onlar yüksək səviyyəli təhsil almaqla yanaşı, həm də xalqımızı, Azərbaycan gəncliyini təmsil etməli, milli-mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi təbliğ etməli, respublikamızın şərəfini uca tutmalıdırlar. Həmin illərdə Heydər Əliyevin elm, mədəniyyət, təhsil, ədəbiyyat, incəsənət sahəsində gördüyü əzəmətli işlər həqiqətən milli özünüdərkin güclənməsinin, öz kökümüzə qayıdışın yeni mərhələsinə doğru aparan proseslərin başlanğıcı oldu.

Bir sözlə, 1969-1982-ci illərdə Azərbaycan sürətli sosial-iqtisadi inkişafla yanaşı, həm də müəyyən mənada milli hisslərin əsl inzibati dövrünü yaşamışdır.

Azərbaycanın modernləşməsinin birinci mərhələsinin bütövlükdə nəticələrini ümumiləşdirdikdə deyə bilərik ki, müasir Azərbaycanın dövlət suverenliyi və iqtisadi müstəqilliyi, xarici əlaqələrinin müntəzəm surətdə və dünya iqtisadiyyatına daha dərin inteqrasiyası prosesi məhz həmin illərdə təməli qoyulmuş potensiala əsaslanır. Belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycanın bugünkü zəngin iqtisadi potensialı, intellektual sərvəti üçün əsaslı baza məhz Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərliyinin birinci dövründə yaranıb.

Böyük dövlət xadimi, sovet idarəçilik prinsiplərindən, iqtisadi sistemindən maksimum istifadə edərək, Azərbaycanın hətta ittifaqın tərkibində belə güclü və qüdrətli olmasını təmin etməyə çalışıb.

1991-ci ilin oktyabrında dövlət müstəqilliyini ikinci dəfə qazanmış respublikamız 1993-cü ilin iyununa qədərki müddətdə dövlət çevrilişləri, siyasi böhran, xaos və çaxnaşmalarla qarşılaşmışdı. Xalqın israrlı çağırışı ilə 1993-cü il iyunun 15-də ulu öndərin ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıdışı respublikamızı bir dövlət kimi məhv olmaq təhlükəsindən xilas etdi. Sovetlər birliyi dövründə Azərbaycana rəhbərlik edən Heydər Əliyev dövlətçilik tariximizin yeni bir mərhələsinin, müstəqilliyi əbədiləşdirən uğurlu bir yolun başlanğıcını qoydu.

1994-cü ilin mayında Ermənistanla atəşkəs elan olundu, həmin ilin sentyabr ayının 20-də isə tarixə “Əsrin müqaviləsi” kimi daxil olan neft sazişi imzalandı. 1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq (referendum) səsverməsi yolu ilə ilk Milli Konstitusiyamız qəbul edildi. Qeyd edək ki, bu Konstitusiya şəxsən Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə hazırlanmışdı.

Müstəqilliyimizin ilk illərində sahibkarlar sinfinin yaranması məsələsini Heydər Əliyev daim diqqət mərkəzində saxlayırdı. Çünki keçmiş SSRİ-nin dağılması ilə yeni yaranan müstəqil dövlətlərin, o cümlədən Azərbaycanın bazar iqtisadiyyatına keçidi ilə bağlı ilkin təcrübəsi göstərirdi ki, sahibkarlığın, özəl sektorun inkişafına normal şərait yaratmadan iqtisadi yüksəlişi təmin etmək, əhalinin məşğulluq səviyyəsini artırmaq, infrastrukturu yeniləşdirmək, sosial problemlərin uğurlu həllinə nail olmaq heç də asan deyildi.

“Sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, sərbəst iqtisadiyyata yol verilməsi, bazar iqtisadiyyatının yaradılması bizim strateji yolumuzdur”, - deyən Heydər Əliyev ölkənin gələcək iqtisadi inkişafının məhz özəl sektorla bağlı olduğunu vurğulayırdı. Qəbul edilmiş dövlət proqramlarının bu sahənin inkişafında xüsusi rolu oldu, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafını iqtisadi siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birinə çevirdi.

“Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında”, “Müəssisələr haqqında”, “Səhmdar Cəmiyyəti haqqında”, “Haqsız rəqabət haqqında”, “Əmtəə birjası haqqında”, “Lizinq xidməti haqqında” qanunların qəbul olunması, Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu, Kiçik və Orta Sahibkarlığın İnkişafı Agentliyi, bir sıra şəhər və rayonlarda sahibkarlığın inkişafı mərkəzlərinin yaradılması özəl bölmənin dinamik fəaliyyətinə müsbət təsir göstərirdi.

Ümummilli lider sahibkarların problemləri ilə bilavasitə tanış olmaq üçün onlarla mütəmadi görüşlər keçirilməsinə və iş adamlarını hansı məsələlərin narahat etməsini birbaşa öz dillərindən eşitməyə xüsusi diqqət yetirirdi. Bunun bariz nümunəsi kimi ulu öndərin 2002-ci il aprel ayının 25-də yerli sahibkarlarla, mayın 14-də isə xarici iş adamları ilə görüşünü, onların hər birinə şifahi və ya yazılı surətdə öz problemlərini söyləmək üçün əlverişli şərait yaradılmasını göstərmək olar. Bu, yeni iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsinin, yeni dövlət idarəçilik metodlarından istifadə olunmasının ən gözəl və səmərəli forması idi.

Məhz bu görüşlərin Azərbaycan milli sahibkarlığının inkişafında mühüm tarixi əhəmiyyətini, habelə ölkənin iqtisadiyyatında sahibkarların artan rolunu, məşğulluğun təmin olunmasında sahibkarlığın inkişafının müstəsna əhəmiyyətini nəzərə alaraq, cəmiyyətdə sahibkarlığa dəstək əhval-ruhiyyəsənin artırılması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 21 aprel 2016-cı il tarixli Sərəncamına əsasən hər il aprelin 25-i Azərbaycanda “Sahibkarlar Günü” kimi təsis edilmişdir.

2003-cü ildən dövlət başçısı İlham Əliyevin Prezident kimi fəaliyyət göstərdiyi 16 ildən artıq bir müddətdə elmi əsaslarla yürütdüyü sosial-iqtisadi strategiya nəticəsində cəmiyyətin ümumi potensialının milli məqsədlər naminə səfərbər olunması inkişaf prosesində yüksək dinamizmi və məqsədyönlülüyü təmin edib.

Paytaxt Bakının və regionların davamlı inkişafı, sosial infrastrukturun yenidən qurulması, milli iqtisadiyyatın neft amilindən asılılığının qeyri-neft sektorunun tərəqqisi hesabına aradan qaldırılması üçün görülən kompleks tədbirlər ölkəmizin bugünkü uğurlarını şərtləndirib.

Həyata keçirilən məqsədyönlü iqtisadi siyasət və islahatlar hesabına Azərbaycanda özəl sektor yeni inkişaf dönəminə qədəm qoyub. Bu gün müasir müstəqil Azərbaycanın ictimai-siyasi və mədəni həyatının elə bir sahəsi yoxdur ki, ulu öndər Heydər Əliyevin quruculuq fəaliyyətinin nəticələri aydın şəkildə görünməsin.

Azərbaycanda ümummilli liderimizin ideyaları müasir şəraitə uyğun şəkildə uğurla həyata keçirilir. Böyük öndərimizin əsasını qoyduğu bu strategiya onun siyasi kursunun layiqli davamçısı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən müvəffəqiyyətlə davam etdirilir.

Prezident İlham Əliyev nitqlərinin birində demişdir: “2003-cü ildən bu günə qədər Heydər Əliyev siyasəti yaşayır, yeni formalarla zənginləşir, Azərbaycan inkişaf edir. Heydər Əliyev Azərbaycana sabitlik gətirdi. Bu gün Azərbaycan dünya miqyasında ən sabit ölkələrdən biridir və bizdə olan sabitlik xalqın iradəsinə əsaslanır. Sabitliyin mənbəyi də Azərbaycan xalqının iradəsidir. 2003-cü, 2008-ci, 2013-cü və 2018-ci illərdə keçirilən Prezident seçkiləri bir daha Azərbaycan xalqının iradəsini ifadə etdi”.

Bu gün həyatımızın bütün sahələrində əldə olunan nailiyyətlər məhz Heydər Əliyev kursuna sadiqliyin nəticəsidir. Müstəqil respublikamızın ictimai-siyasi həyatının bütün istiqamətlərində baş verən genişmiqyaslı dəyişikliklər, iqtisadi sabitlik və davamlı iqtisadi inkişafın təmin olunması, ölkəmizdə mötəbər beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi, qlobal əhəmiyyətli, taleyüklü məsələlərin həlli dediklərimizin bariz nümunəsidir.Yuxarı Qarabağ kanalı istismar idarəsinin rəisi İlyas SəfərovPrezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında dövlətin koronavirus pandemiyasına qarşı apardığı mübarizə ölkə üzrə infeksiyanın yayılma coğrafiyasını məhdudlaşdırıb.
Yoluxma halları ilə bağlı son günlərin statistikası ümidvericidir – artıq sağalanların sayı üstünlük təşkil edir.

Bununla belə, dövlət yenə də tədbirlər görməkdədir, bu məqsədlə xüsusi karantin rejiminin müddəti mayın 4-nə qədər uzadılıb.

Azərbaycan xalqı xüsusi karantin rejimi dövründə həmrəylik nümayiş etdirir.

Əhali, eyni zamanda, Prezidentin ideyaları və siyasətinin arxasında sıx birləşdiyini bəyan edir.

Dövlət başçısına ünvanlanan çoxsaylı minnətdarlıq məktubları da bunu sübut edir.


Su ehtiyatları – strateji əhəmiyyət kəsb edən milli sərvətimiz

Ölkəmizdə kənd təsərrüfatının inkişafı baxımından meliorativ tədbirlərin vaxtında və effektiv şəkildə həyata keçirilməsi müstəsna əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdəndir. Suvarma işlərinin düzgün aqrotexniki qaydada həyata keçirilməsi torpaqların məhsuldarlığını yüksəldir, onun münbitliyini artırır. Bu baxımdan bölgə iqtisadiyyatının inkişafı üçün Yuxarı Şirvan kanalının İstismarı İdarəsinin fəaliyyəti də xüsusi önəm daşıyır.

Ölkənin su ehtiyatlarının idarə olunması “Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC tərəfindən yüksək peşəkarlıqla həyata keçirilir

Bu gün ölkəmizdə su ehtiyatlarının idarə olunması, istifadəsi və mühafizəsi digər aidiyyatı dövlət orqanları ilə qarşılıqlı şəkildə Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən həyata keçirilir. Bu qurum meliorasiya və su təsərrüfatı sahəsində idarəetməni təkmilləşdirmək, su ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyini artırmaq, torpaqların meliorasiyası və irriqasiyası ilə bağlı işlərin təşkilini yaxşılaşdırmaq məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Meliorasiya və Su Təsərrüfatı sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında” 23 fevral 2006-cı il tarixli Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin yanında Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Agentliyinin əsasında yaradılmışdır. Təbii ki, üzərinə düşən vəzifələri səmərəli şəkildə həyata keçirə bilmək üçün ASC-nin tərkibində bir çox tabe qurumlar, struktur bölmələri və digər təsisatlar yaradılmışdır. Bunlardan Su anbarlarının, hidroqovşaqların və magistral kanalların istismarı idarələri, Suvarma sistemləri idarələri, Kollektorların istismar idarələri, Meşə meliorasiya idarələri, Su anbarlarının, hidroqovşaqların və magistral kanalların istismarı idarələri, Meliorasiya idarələri, Mexaniki suvarma idarələri, Qış otlaqlarının su təminatı sistemlərinin istismarı idarələri, Subartezian quyularının istismarı idarələri, Melioservis idarələri və bir çox digər ixtisaslaşmış idarələr bilavasitə yerlərdə suvarılan torpaqların su ilə təminatı funksiyalarını həyata keçirirlər. O cümlədən ASC-nin tərkibində fəaliyyət göstərən 13 hidroqovşağ, su anbarları və kanallarının istismar idarələri də kifayət qədər böyük həcmdə işlər həyata keçirməklə əkin torpaqlarının suvarma suyu ilə təminatı məsələsinin həllində əhəmiyyətli mövqeyləri tuturlar. Qeyd edək ki, magistral kanalların istismarı idarələri su qəbuledicilər vasitəsi ilə su mənbələrindən qəbul edilən suları ayrı-ayrı rayonlara xidmət edən paylayıcı kanallara verilməsini həyata keçirir. Kanal və onun üzərindəki əlaqələndirici, nizamlayıcı və su tullayıcı qurğuların təmir və bərpası ilə məşğul olur. Bu idarələrdən biri də Yuxarı Şirvan kanalının istismarı idarəsidır.                                                           
 

Ölkənin ikinci ən böyük kanalı ikinci həyatını yaşayır

İlk növbədə qeyd edək ki, mənbəyini Mingəçevir Su anbarından götürən Yuxarı Şirvan Kanalı Yevlax, Ağdaş, Göyçay, Ucar, Zərdab, İsmayıllı, Kürdəmir, Ağsu və Şamaxı rayonlarının 127 min hektar əkin sahəsini su ilə təmin edir. Ölkəninin ikinci ən böyük kanalı keçdiyi ərazilərdə yaşayan əhalinin texniki suya olan tələbatını da ödəyir. Yuxarı Şirvan Kanalı İstismarı İdarəsindən əldə etdiyimiz məlumata görə, Yuxarı Şirvan kanalı hələ 1958-ci ildə istismara verilib. Fasiləsiz istismar olunduğu 60 ilə yaxın bir dövrdə kanal boyu hidrotexniki və mexaniki avadanlıqlarda, şlüz və qapılarda cari və əsaslı təmir-bərpa tədbirləri görülsə də, kanalın torpaq məcrasında olan dəyişikliklər, beton üzlüklərin dağılması, qurğuların bir hissəsinin öz funksiyasını itirməsi nəticəsində faydalı iş əmsalı bir qədər aşağı düşmüş, su itkisi artmışdı. Digər tərəfdən də ayrı-ayrı vaxtlarda Mingəçevir su anbarının akvatoriyasında suyun səviyyəsinin kəskin azalması nəticəsində baş su qəbuledici qurğunu qidalandıran gətirici məcra kifayət qədər su ilə dolmur ki, bu da böyük problemlər yaradır. İstismarla bağlı mövcud çətinlikləri və dövlət başçısının kənd təsərrüfatının inkişafı ilə əlaqədar su təsərrüfatı işçiləri qarşısında qoyduğu vəzifələri nəzərə alaraq, ötən ilin sentyabr ayında Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC tərəfindən 3500 metr uzunluğunda yeni su gətirici məcranın çəkilməsinə başlanılıb və artıq layihə üzrə nəzərdə tutulan işlərin böyük əksəriyyəti başa çatdırılıb.

Əməkdar mühəndis İlyas Səfərovun rəhbərlik etdiyi kollektivin işi

yüksək qiymətləndirilir                                              b_500_300_16777215_00_images_xeber_sekilleri_19aprel2019_12434567876yu.jpg

Bu gün Yuxarı Şirvan kanalının üzərində tikilmiş 29 ədəd körpü, 52 ədəd selötürücü, 1 ədəd cəldaxıdan, 1 ədəd su tullayıcı, 1 ədəd səviyyə qaldıran, 36 ədəd suburaxıcı qapı və 1 ədəd qidalandırıcı kanalın normal iş rejmini təmin edir. Aydındır ki, bütün bu nəhəng təsərrüfata nəzarət etmək, onun işləkliyini təmin etmək heç də asan iş deyil. Kanalın fasiləsiz funksionallığını təmin etmək məqsədilə təcrübəli meliorator İlyas Səfərovun rəhbərlik etdiyi Yuxarı Şirvan kanalı istismar idarəsi tərəfindən mütəmadi olaraq böyük həcmdə işlər həyata keçirilir. Bu məqsədlə bəndlərin və qurğuların cari və əsaslı təmir işləri həyata keçirilir, hidravilik mexanizmlərdə yaranan problemlər aradan qaldırılır. Həmçinin idarə şlüz qapılarının əsaslı təmiri, beton kanalın dağılmış hissələrinin bərpası, hidrotexniki qurğuların, hidrometrik postların, idarənin balansında olan mülki və inzibati binaların təmiri kimi işləri də həyata keçirir. Bundan başqa kanalların lildən təmizlənməsi, daşqına və selə qarşı mübarizə tədbirlərinin görülməsi də idarənin funksiyalarına aiddir. Su kanalının isyismarı idarələrinin fəaliyyətində spesifik cəhətlərdən biri də budur ki, həmin bu fəaliyyət öz təsirini bilavasitə yerli sakinlərin, torpaqda çalışan insanların işində göstərir. İstər fermer təsərrüfatı olsun, istərsə də sadəcə həyətyanı sahə - fərq etməz, bütün hallarda torpağa, əkin və heyvanlara su lazımdır. Odur ki, Yuxarı Şirvan kanalı istismar idarəsinin bütün kollektivinin işi də daim yerli sakinlərin diqqətini özünə cəlb edir. Sevindirici haldır ki, əksər hallarda fermerlər və yerli sakinlər idarənin işindən razılıq edirlər. Aldığımız açıqlamalarda xüsusi olaraq vurğulanır ki, İlyas Səfərovun rəhbərlik etdiyi Yuxarı Şirvan kanalı istismar idarəsi təsərrüfatların su təminatı ilə

bağlı bütün məsələləri vaxtında və effektiv şəkildə həll edir. Bu səbəbdən də torpaqların suvarılmasında demək olar ki, heç bir problem yaranmır
b_500_300_16777215_00_images_xeber_sekilleri_19aprel2019_80.jpg

Təbii ki, bütün bu işlərin vaxtında və səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi üçün böyük zəhmət, iş təcrübəsi və peşəkarlıq tələb olunur. Tam səmimi olaraq demək olar ki, Yuxarı Şirvan kanalı istismar idarəsinin rəisi İlyas Səfərov bütün bu keyfiyyətləri özündə cəmləyə bilmişdir. Əbəs yerə deyildir ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04 iyun 2018-ci il tarixli Sərəncamı ilə Su təsərrüfatı və meliorasiya sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə bir qrup su təsərrüfatı və meliorasiya işçiləri ilə birgə Səfərov İlyas Ağa oğluna da “Əməkdar mühəndis” fəxri adı verilmişdir. İnanırıq ki, dövlətimiz tərəfindən işlərinə verilən bu yüksək qiymət Yuxarı Şirvan kanalı istismar idarəsinin bütün əmək kollektivini bundan sonra daha böyük uğurlara ruhlandıracaq.    Nizami rayon Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyinin rəisi Ramsin AbdullayevPrezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan hökuməti koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını almaq, onun iqtisadiyyata və insanların sosial vəziyyətinə vurduğu zərəri qarşılamaq üçün vaxtında və uğurlu tədbirlər hazırlayaraq həyata keçirdi.

Bu tədbirlərdən bir istiqaməti sərt karantin rejiminin tətbiqi oldusa, digər istiqamətləri vətəndaşlara vaxtında tibbi-sosial qayğının təmin olunması, iqtisadiyyatın zərərçəkən sahələrinin dəstəklənməsidir.

Fevralın sonlarından etibarən karantin tədbirləri başlandı, martın ortalarında isə bir sıra istiqamətlərdə fəaliyyətlər dayandırıldı. Koronavirusa yoluxanların vaxtında aşkarlanması üçün təcili tədbirlər həyata keçirildi, yoluxma hallarının müşahidə olunduğu ölkələrdən gələnlər karantinə alındı.

Vaxtında həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində bu gün Azərbaycanda koronavirusa yoluxma, ondan ölüm halları dünya üzrə orta göstəricidən xeyli aşağıdır.

Bütün bunlar Azərbaycana imkan verəcək ki, pandemiyadan sonrakı bərpa və inkişaf templərini daha qısa müddətdə təmin edə bilsin.


Nizami rayonunda koronavirus (COVID-19) pandemiyasına qarşı mübarizə tədbirləri daha da gücləndirilirKoronavirus (COVID-19) infeksiyasının yarada biləcəyi təhlükənin qarşısının alınması məqsədilə Nizami rayonunda qabaqlayıcı tədbirlər davam etdirilir.

Nizami Rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyinin və Bakı Şəhər Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Departamentinin əməkdaşları, eyni zamanda Rayon İcra Hakimiyyətində yaradılan qərargahın işçi qrupları tərəfindən hərəkətin intensivliyinə və sıxlığına uyğun olaraq xüsusi texnika vasitəsilə rayonun Nəsimi, M.Abbasov, A.Manafov, B.Çobanzadə, C.Naxçıvanski, R.Rüstəmov, B.Nuriyev, E.Süleymanov küçələrində, Q.Qarayev və Babək prospektlərində gücləndirilmiş dezinfeksiya işləri aparılaraq, yollar dezinfeksiyaedici kimyəvi maddələrlə yuyulub.

Eyni zamanda, rayon ərazisindəki yaşayış binalarında, pilləkən qəfəsələrində, lift kabinələrində, məişət tullantıları konteynerlərində və meydançalarında, məhəllələrdəki idman-əyləncə qurğularında, söhbətgahlarda,  parklarda, yol kənarlarında və səkilərdə, məhəllədaxili yollarda, dayanacaqlarda, metro çıxışlarının və ticarət obyektlərinin ətrafında da dezinfeksiyaedici avadanlıqlarla təchiz olunan xüsusi qoruyucu geyimlərdə işçi qruplar tibbi-profilaktiki işlər aparıblar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nizami rayonunda məişət tullantılarının yığılması, çeşidlənməsi və emalı işləri uğurla icra olunur


Öz tarixinin yeni səhifəsini açan respublikamız milli və ümumbəşəri dəyərlərə söykənən demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət yaratmaq arzularını reallaşdımaq istiqamətində addımlar atmağa başladı.

Yalnız yetkin və güclü dövlət öz vətəndaşlarının hüquqlarının gerçəkləşməsinə, insanların rifah halının yüksəlməsinə, hüquq və azadlıqlarının qorunmasına təminat verə bilər. Azərbaycanın siyasi müstəqillik əldə etməsi və demokratik dövlət quruculuğu yoluna qədəm qoyması bu istiqamətdə əməli addımlar atmaq üçün geniş perspektivlər açdı.

Yaşadığımız cəmiyyətdə az qala gündəlik eşitdiyimiz bir kəlmə, hazırki nəsil cırlaşıb kimi ifadələr eşitmə sistemimizi az qala iflic vəziyyətinə salıb. Bəli, bu situasiya üzərində o kəslər ki, müəyyən çıxış yollarının aramasını vacib sayırlar, belələri alqışa layiqdirlər. İnsan var olduğu dövr üçün çalışdığı kimi həyatda olmayacağı dövr üçün də çalışıb, gələcək nəsillər üçün gözəl şərait, abad məmləkət, ədalətli quruluş, ləyaqətlə yaşayıb ləyaqətlə dünyadan köç etmək örnəyini qoymalıdır.
Nizami rayon Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyinin rəisi Ramsin Abdullayev belə insanlardandır.

Vəzifəsini vicdanla yerinə yetirən, təmsilçisi olduğu dövlətin, hakimiyyətin, xalqın və prezidentin etimadını yüksək səviyyədə doğrulda bilən məmur problemi tarixən olmuş və gələcəkdə də olacaqdır. Bu problem yeni yaranmış gənc dövlətlərdə daha qabarıq şəkildə özünü biruzə verməkdədir. Təşəbbüskar Azərbaycan vətəndaşı, ictimai-siyasi proseslərdə ciddi şəkildə iştirak edən bir insan kimi, bu problem məni həmişə düşündürüb. Qəti qərara gəlmişəm ki, yaxşılara yaxşı deməyin, onların əsl qiymətini verməyin zamanı çoxdan yetişib.

Ramsin müəllim işlədiyi Nizami rayon Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyinidə qayda-qanunların , eləcədə vətəndaşlara yüksək səviyyədə xidmət göstərilməsi və uğurlar qazanılması Ramsin müəllimin zəhməti sayəsində başa gəlib.
Bizdə bu çətin və şərəfli işində Ramsin müəllimə və bütün koolektivinə gələcək işlərində uğurlar arzulayırıq.Nizami rayonunda dezinfeksiyaedici və profilaktik tədbirlər davam etdirilir

 

Nizami Rayon İcra Hakimiyyətində koronavirus infeksiyasının yarada biləcəyi təhlükənin qarşısının alınması, görülən profilaktik və təxirəsalınmaz tədbirlərin operativ həyata keçirilməsi məqsədilə xidmət sahələri və iri ticarət obyektlərinin rəhbərləri ilə görüş keçirilib.

Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Arif Qasımov koronavirusun ölkə ərazisində yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargah yaradıldığını və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələrinə uyğun olaraq müvafiq profilaktik tədbirlərin görüldüyünü qeyd edib.

A.Qasımov virusun geniş yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə rayon ərazisindəki bütün idarə və təşkilatlarda, təhsil, səhiyyə və məktəbəqədər müəssisələrdə, yaşayış binalarında tibbi-profilaktik, dezinfeksiyaedici və digər qabaqlayıcı tədbirlərin davam etdirildiyini söyləyərək, adamların sıx toplaşdığı yerlərdə, qapalı məkanlarda dezinfeksiya işlərinin və profilakltik tədbirlərin daha da gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.

İclasda rayon ərazisində aparılan dezinfeksiya və profilaktik tədbirlərin icra vəziyyəti ilə əlaqədar məlumatlar dinlənilib.

Sonda A.Qasımov xidmət sahələri rəhbərlərinə rayonun sanitar təmizliyinə və məişət tullantılarının vaxtlı-vaxtında daşınmasına nəzarətin gücləndirilməsi, məişət tullantıları konteynerlərinin yenilənməsi, dezinfeksiya və profilaktiki işlərin davam etdirilməsi ilə bağlı müvafiq tapşırıqlarını verib, eyni zamanda iri ticarət obyektlərinin rəhbərlərinə də müntəzəm olaraq obyektlərində dezinfeksiya və profilaktiki işlərin aparılmasını tövsiyə edib.


Müdriklər demişkən, “xalq üçün, vətən üçün yaşanan ömür əsl insan ömrüdür”. Belə insanların ömrü çətin, mənalı və şərəfli olur, başı həmişə el içində uca olur. Onlar öz xoşbəxtliyini, səadətini, varlığını vətənə, xalqa ləyaqətlə xidmətdə görür. Belə insanlar öz xalqının, millətinin mənəvi siması, genefondudur desək səhv etmərik. Tam məsuliyyət və qürurla deyə bilərik ki, belə insanlardan biri də sözün həqiqi mənasında, gözəl insan, Bakı şəhəri Nizami Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Arif Qasımovdur.

Bakı şəhəri Nizami Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Arif Qasımov Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi kursuna daim sadiqdir. Heç bir təmanna güdmədən, tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq, vəzifədə olub-olmamasından asılı olmayaraq prezident İlham Əliyevə, dövlətə və dövlətçiliyimizə sabit, stabil, sadiq adamdır.


Müşfiq Kişiyev


“Milli Məclisin plenar iclaslarının iş saatı dəyişdirilməlidir”.

“Qafqazinfo” xəbər verir ki, bu təkliflə deputat Elman Məmmədov çıxış edib.

O bildirib ki, iclaslar səhər saat 10-da başlayıb 12-də bitməlidir: “12-dən sonra 2 saatlıq fasilə verilərək iclasın davamı saat 2-də olmalıdır. Biz hazırkı iclas vaxtlarını 90-ci illərdə qəbul etmişik. O zaman bunu ona görə etmişdik ki, bəzi deputatların həm də başqa vəzifələri var idi”.